gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК-131/ 24.01.2022 г.


Публикувано на 16 февруари 2022 г.


ДО
Д.Т.М.
 Ул. ж.к. "Овча Купел" №1,вх.А,ет.4,ап.16
Гр. София

Настоящата Заповед №ЗК- 131/24.01.2022г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. същото е непотърсено на адреса. 

З А П О В Е Д
№ ЗК-131

гр. Силистра 24.01.2022 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект "Проект за изменение на ПУП - план за регулация за УПИ IV3377,3378,3379,3389,3390,3391,3394,3395, в кв. 25 ЦГЧ - гр. Силистра".
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4065
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4065