gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП


Публикувано на 23 юни 2022 г.


На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

 1. С вх. № ВхК-5569 / 16.06.2022 г. чрез РИОСВ-Русе в Община Силистра е постъпила информация изготвена съгласно  Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за:

"Водовземане от подземни води от съществуващо воодовземно съоръжение -  тръбен кладенец (ТК) - Екопродукт"  с местоположение поземлен имот с идентификатор 10834.53.15 по КК и КР на  с. Ветрен, община Силистра"

с Възложител "Екопродукт ЕООД", с. Попина, община Ситово

 2. В периода от 23.06.2022 г. - 06.07.2022 г.  заинтересовани лица могат да се запознаят с приложената към съобщението подготвената информация от т. 1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища в посочения срок по подготвената информация следва  да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26, както и в общинска администрация Силистра.

 Приложение: Информацията преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС).

 

 С уважение,
ИНЖ. ТИХОМИР БОРАЧЕВ
ЗА Кмет на община Силистра
(На основание Заповед № ЗК - 939 / 17.06.2022 г.)


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4231
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4231