gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 20 септември 2022 г.


Община Силистра в изпълнение на чл. 15,  т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Обн. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004г., посл. Изм. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020г.) обявява, че е издадено Решение № РУ-48-ЕО / 2022 г. на Директора на РИОСВ - Русе.

Приложение: Решение № РУ-48-ЕО / 2022 г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4327
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4327