gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява до заинтересованите лица и общественост


Публикувано на 12 декември 2022 г.


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че, чрез РИОСВ-Русе е получена обява за инвестиционно предложение

на  ЗП "Тодор Стаматов Тодоров" с адрес:  гр. Силистра

ул. "Толстой" № 11, Община Силистра

(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

                                                            с която се

У В Е Д О М Я ВАТ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза:

 

"Изработване на подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на УПИ VII-22- За животновъден комплекс и създаване на градоустройствена основа за изграждане на електроенергиен обект -  фотоволтаична централа"

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

             Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

 

С уважение,
ИНЖ. ТИХОМИР БОРАЧЕВ
ЗА Кмет на община Силистра
(на Основание Заповед №1853/08.12.22 г.)


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4411
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4411