gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява до заинтересованите лица и общественост


Публикувано на 21 март 2023 г.


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра

У В Е Д О М Я ВА

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за:

"РЕМОНТ НА ОБОСОБЕНИ УЛИЦИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ

ПИ №00895.506.50; ПИ №00895.506.51 И ПИ №00895.506.72 ПО КК И КР

НА С. АЙДЕМИР, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА "ЗАПАД" ГР. СИЛИСТРА"

Всички, които желаят да изразят мнения и становища по инвестиционното предложение могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

             Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

 

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4532
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4532