gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №469 / 24.09.2013г.


Публикувано на 25 септември 2013 г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­469
гр. Силистра 24.09.2013 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3, чл. 134 ал. 2, т. 2 от ЗУТ, скица - предложение и Заявление с вх. № УТ- 464 / 19.09.2013г. от Иванка Николова Тодорова

ДОПУСКАМ :

Да се изработи проект за изменение на ПУП - /ИПР/ - изменение на план за регулация за създаване на устройствена основа за изграждане на ограда след привеждане на регулационните граници към имотните за УПИ XII2752, кв. 86, ул. ,,Ангел Кънчев'' №25, по план на извън ЦГЧ на гр. Силистра, Община Силистра.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ|
Кмет на Община Силистра

Съгласувал:
Константина Николова
Ст. Юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт "Градоустройство”


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=852
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=852