gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК-521/02.10.2013 г.


Публикувано на 07 октомври 2013 г.


З А П О В Е Д
№ ЗК-521
гр. Силистра 02.10.2013 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3, чл. 134 ал. 2,  т. 2 от ЗУТ, скица - предложение и Заявление с вх. № УТ- 502 / 26.09.2013г. от  Венелин Николов Георгиев

 ДОПУСКАМ :

Да се изработи проект за изменение на ПУП - /ИПР/ - изменение на план за регулация за УПИ XII659, кв. 63, по плана на извън ЦГЧ на гр. Силистра, Община Силистра.

 

Денка Михайлова
За Кмет Община Силистра
съгласно Заповед №ЗК-493/27.09.2013г.

Съгласувал:
Константина Николова
Ст. Юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=859
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=859