gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-623 / 21.10.2013г.


Публикувано на 21 октомври 2013 г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­ЗК-623
гр. Силистра, 21.10.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3 и чл. 134 ал. 2, т. 2 от ЗУТ, скица - предложение и Заявление с вх. № УТ- 618 / 16. 10. 2013 г. от ,,Агротранс‘‘ ООД

ДОПУСКАМ :

Да се изработи проект за изменение на ПУП - /ИПР/ - изменение на план за регулация с цел привеждане на регулационните граници към имотните за УПИ Vза производствена и складова дейност, кв. 22, по план на ПЗ ,, Запад‘‘ - гр. Силистра, Община Силистра.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Съгласувал:
Константина Николова
Ст. Юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт “Градоустройство”


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=865
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=865