gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №612 / 18.10.2013г.


Публикувано на 22 октомври 2013 г.


ЗАПОВЕД
№612
гр. Силистра, 18.10.2013г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 5, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ - поради настъпили промени в обществено-икономическите и устройствени условия, при които е бил съставен планът, във връзка с пар. 8, ал. 1 от ПР на ЗУТ - поради изтичане на сроковете по пар. 6, ал. 2 и 4 отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове се прекратява. Това е основание за изменение на дворищнорегулационните планове при условията и по реда на този закон и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ 532/30.09.2013 г. от Дончо Иванов Иванов и Петко Георгиев Нейчев е основателно

Д О П У С К А М

да се изработи служебно проект за изменение на плана за регулация на УПИ ХХІХ 84 и УПИ ХХХ 84, кв. 5 по плана на с. Ветрен.

д-р Юлиян Найденов
Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=867
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=867