gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК 704/ 07.11.2013 г.


Публикувано на 07 ноември 2013 г.


З А П О В Е Д
№ ЗК 704/ 07.11.2013 год.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11 от Закона за администрацията,

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

Устройствения правилник на общинската администрация при Община Силистра към месец ноември 2013 год., с който се уреждат правомощията на органите на изпълнителната власт, структурата и основните принципи на организация на дейността на общинската администрация.
Контрол по изпълнение разпоредбите от правилника  възлагам на Секретаря и ресорните Заместник - кметове при Община Силистра.
Устройственият правилник да се доведе до знанието на всички служители от общинската администрация за сведение и изпълнение.

КМЕТ: ___________________
        /д-р Юлиян Найденов/

Устройствен правилник на общинска администрация Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=879
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=879