gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-783 / 21.11.2013г.


Публикувано на 22 ноември 2013 г.


З А П О В Е Д
№ЗК-783
Силистра, 21.11.2013г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната  администрация, във връзка със Заповед № ОКД -02-33 /06.11.2013 година на Областния управител на област Силистра и протокол №3 от 11.11.2013 година от извънредното заседание на общинската епизоотична комисия

Н А Р Е Ж Д А М :

Да се предприемат следните мерки за предпазване, ограничаване и ликвидиране на болестта бяс на територията на Община Силистра:

1. Всички собственици на нерегистрирани домашни кучета да регистрират притежаваните от тях кучета в Община Силистра, отдел „Местни данъци и такси” или в кметството/кметското наместничество по местоживеене съгласно чл.9, ал. 5  от Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучета и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Силистра.

2. Собствениците на кучета да регистрират кучетата си при ветеринаро- медицински специалисти, като същите бъдат обработени и ваксинирани срещу болестта бяс.

3. При установяване на смърт на куче или котка, за които има съмнение, че е причинена от болестта бяс незабавно да се уведоми „Областна дирекция по безопасност на храните” гр. Силистра,  на тел: 086/822 410 за предприемане на по-нататъшни действия съгласно изискванията на Закона за ветеринаро-медицинска дейност.

4. Гражданите, които забележат промени в поведението на безстопанствените животни –дезориентация в околната среда, загубване на чувството на страх от човека или необичайна агресивност незабавно да уведомят  „Областна дирекция по безопасност на храните” гр. Силистра, на телефон: 086/822 410.

5. Всички ветеринарни лекари, практикуващи на територията на община Силистра незабавно да изпратят в общинска администрация данните от  ветеринаро-медицинския паспорт на всички регистрирани  при тях кучета.

6. „Областна дирекция по безопасност на храните” гр.Силистра да организира вземане и изпращане на проби от труповете на всички умрели на пасищата едри и дребни преживни животни, на всички умрели в и извън населените места кучета и котки, всички съмнително болни от бяс диви и домашни животни, и всички намерени на пътя сгазени от транспортни  средства диви животни.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички длъжностни лица и граждани за  сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението възлагам на Секретаря на Община Силистра.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=895
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=895