gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-839 / 02.12.2013г.


Публикувано на 04 декември 2013 г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­ ЗК-839
гр. Силистра 02.12.2013 г.

На основание чл. 150, ал. 1, 2 от ЗУТ, във връзка с постъпило Заявление с вх. № УТ 817/26.11.2013 г. и Задание за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ от Димитър Маринов Давидов, след като прецених всички факти и обстоятелства от значение за случая, поради кратките срокове за изготвяне на проектна документация

РАЗРЕШАВАМ:

проектиране на КПИИ в части:
I. На основание , чл. 134 ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 134 ал. 2 от ЗУТ - проектиране на ПУП - ИПР / изменение на план за регулация и застрояване/, за създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична централа с мощност 30 кw, намиращи се в УПИ VIII 592, кв. 87 по плана на село Айдемир, идентичен с ПИ № 00895.502.573 по КК и КР на село Айдемир, Община Силистра.
II. На основание чл. 140, ал. 1 и 2 от ЗУТ- проектиране на инвестиционна инициатива за изграждане на на фотоволтаична централа с мощност 30 кw, намиращи се в УПИ VIII 592, кв. 87 по плана на село Айдемир, съставляван от ПИ № 00895.502.573 по КК и КР на село Айдемир, Община Силистра.

Заданието за проектиране да се състави при спазване на изискванията на чл. 125 от ЗУТ и се съгласува от възложителя с РИОСВ на основание 125, ал. 7 от ЗУТ.

Проектът да се изпълни съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и да се представи за одобрение в комплект с документите по чл. 143, чл. 144, ал. 1 от ЗУТ.

Денка Михайлова
За Кмет Община Силистра
съгласно Заповед №ЗК-833/02.12.2013г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=900
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=900