gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-840 / 02.12.2013г.


Публикувано на 04 декември 2013 г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­ ЗК-840
гр. Силистра 02.12.2013 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134 ал. 2 и Заявление с вх. № УТ 806 / 25.11.2013ги скица - предложение от Шермин Мехмед Пехливанова и Аркадий Аркадиев Пехливанов

ДОПУСКАМ :

Да се изработи изменение на ПУП - изменение на план за регулация и изготвяне на план за застрояване за част от УПИ III, кв. 3 на гр. Силистра, за поземлени имоти № 66425.500.3566; № 66425.500.3567; № 66425.500.3568; № 66425.500.3569; № 66425.500.3570 и № 66425.500.3571 по КК и КР на гр. Силистра, Община Силистра.

Денка Михайлова
За Кмет Община Силистра
съгласно Заповед №ЗК-833/02.12.2013г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=901
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=901