gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-841 / 02.12.2013г.


Публикувано на 04 декември 2013 г.


ЗАПОВЕД
№ ЗК-841
гр. Силистра, 02.12.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Силистра със Заповед № РД-18-66/02.06.2008 г. на ИД на АГКК, последно одобрено изменение на КККР на гр. Силистра със Заповед № КД-14-19-197/17.07.2012 г. на Началника на СГКК – Силистра и след като установих, че подадено Заявление с вх. №УТ-829/28.11.2013 г. от Медведев – Сс” ЕООД е основателно,

Д О П У С К А М

да се изработи проект за изменение на плана за регулация в цифров и графичен вид на УПИ ІІ – за комбинат за алкохолни напитки, кв. 7 по плана на Промишлена зона „Запад” – гр. Силистра, а по КККР поземлени имоти с идентификатори № 66425.514.521 и № 66425.514.522.

ДЕНКА МИХАЙЛОВА
За Кмет на Община Силистра
На основание Заповед №ЗК-833 /02.12.2013 г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=902
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=902