gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-969 / 16.12.2013г.


Публикувано на 17 декември 2013 г.


ЗАПОВЕД
№ ЗК-969
гр. Силистра, 16.12.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Силистра със Заповед № РД-18-66/02.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ-911/12.12.2013 г. от Ибрям Сюлейман Юсуф е основателно,

Д О П У С К А М

да се изработи проект за изменение на плана за регулация в цифров и графичен вид на УПИ VІ 138, кв. 172 по плана на гр. Силистра, извън ЦГЧ, а по кадастрална карта поземлен имот № 66425.501.138.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=926
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=926