gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК-9/06.01.2014г.


Публикувано на 10 януари 2014 г.


З А П О В Е Д
№ ЗК-9
гр. Силистра, 06.01.2014 г.

На основание чл. 150, ал. 1, 2 от ЗУТ, във връзка с постъпило Заявление с вх. № УТ 9/03.01.2014 г. и Задание за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ от Община Силистра, след като прецених всички факти и обстоятелства от значение за случая, поради кратките срокове за изготвяне на проектна документация

РАЗРЕШАВАМ:

проектиране на КПИИ в части:
I. На основание , чл. 134 ал. 1, т. 1 и т. 3, ал. 2, т. 2 от ЗУТ - проектиране на ПУП – ИПР /изменение на план за регулация/, за създаване на устройствена основа за извършване на основен ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на целодневна детска градина ,  намиращи се в част от УПИ I за обединено детско заведение, кв. 39 по плана на село Калипетрово, обособена от  ПИ №  41143.500.1490 по КК и КР на село Калипетрово, Община Силистра.
 II. На основание чл. 140, ал. 1 и 2 от ЗУТ- проектиране на инвестиционна инициатива за извършване на основен ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на целодневна детска градина, намиращи се в част от УПИ I за обединено детско заведение, кв. 39 по плана на село Калипетрово, обособена от  ПИ №  41143.500.1490 по КК и КР на село Калипетрово, Община Силистра.
Заданието за проектиране  да се състави при спазване на изискванията на чл. 125 от ЗУТ и се съгласува от възложителя с РИОСВ на основание 125, ал. 7 от ЗУТ.
Проектът да се изпълни съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и  Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и да се представи за одобрение в комплект с документите по чл. 143, чл. 144, ал. 1 от ЗУТ.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Съгласувал:
Константина Николова
старши юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=948
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=948