gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-42 / 13.01.2014г.


Публикувано на 13 януари 2014 г.


ЗАПОВЕД
№ ЗК-42
гр. Силистра, 13.01.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Калипетрово със Заповед № РД-18-14/17.03.2010 г. на ИД на АГКК, последно одобрено изменение със заповед № КД-14-19-221/12.07.2013 г. на Началника на СГКК - Силистра и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ-42/09.01.2014 г. от Красимир Йовчев Иванов е основателно,

Д О П У С К А М

да се изработи проект за изменение на плана за регулация в цифров и графичен вид на УПИ ІІ 1621, кв. 54 по плана на с. Калипетрово, а по кадастрална карта поземлен имот № 41143.500.1883.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=953
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=953