gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-44 / 13.01.2014г.


Публикувано на 13 януари 2014 г.


ЗАПОВЕД
№ ЗК-44
гр. Силистра, 13.01.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Силистра със Заповед № РД-18-66/02.06.2008 г. на ИД на АГКК, последно одобрено изменение със заповед № 18-562-12.12.2013 г. на Началника на СГКК - Силистра и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ-23/07.01.2014 г. от Гинка Николова Дякова е основателно,

Д О П У С К А М

да се изработи проект за изменение на плана за регулация в цифров и графичен вид на УПИ ІІІ 3024, кв. 190 по плана на ЦГЧ – гр. Силистра, а по кадастрална карта поземлен имот № 66425.500.3024.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=955
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=955