gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-91 / 23.01.2014г.


Публикувано на 23 януари 2014 г.


ЗАПОВЕД
№ ЗК-91
гр. Силистра, 23.01.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 5, във връзка с  чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ и във връзка с пар. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ-61/14.01.2014 г. от Нако Панев Янакиев е основателно,

Д О П У С К А М

да се изработи служебно проект за изменение на плана за регулация на УПИ ХІ 166, кв. 10 по плана на с. Българка (с. Бръчма).

ДИМО СТОЕВ
За Кмет на Община Силистра
на основание Заповед  № ЗК-84/21.01.2014 г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=961
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=961