gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-92 / 23.01.2014г.


Публикувано на 23 януари 2014 г.


ЗАПОВЕД
№ ЗК-92
гр. Силистра, 23.01.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 5, във връзка с  чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с пар. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ  и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ-81/17.01.2014 г. от Колю Денев Колев е основателно,

Д О П У С К А М

да се изработи служебно проект за изменение на плана за регулация на УПИ ХХХІV 402, кв. 12 по плана на с. Смилец.

ДИМО СТОЕВ
За Кмет на Община Силистра
на основание Заповед № ЗК-84/21.01.2014 г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=962
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=962