gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-111 / 28.01.2014г.


Публикувано на 28 януари 2014 г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­ ЗК-111
гр. Силистра 28.01.2014 г.

На основание чл. 150, ал. 1, 2 от ЗУТ, във връзка с постъпило Заявление с вх. № УТ-53/13.01.2014 г. и мотивирано искане за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ от ЕТ,, Стелт- Стефан Господинов‘‘, след като прецених всички факти и обстоятелства от значение за случая, поради кратките срокове за изготвяне на проектна документация

РАЗРЕШАВАМ:

проектиране на КПИИ в части:
I. На основание , чл. 134 ал. 2, т. 2 от ЗУТ - проектиране на ПУП – ПРЗ –план за регулация и застрояване, за създаване на устройствена основа за пристройка към съществуваща търговска сграда, находяща се в УПИ VI за търговско обслужване , кв. 114 по плана на ЦГЧ – гр. Силистра, съставляващ ПИ № 66425.500.3681 по КК и КР на гр. Силистра, Община Силистра.
Заданието за проектиране да се състави при спазване на изискванията на чл. 125 от ЗУТ и се съгласува от възложителя с РИОСВ на основание 125, ал. 7 от ЗУТ.
Проектът да се изпълни съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

II. На основание чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ – инвестиционно проектиране за преустройство на съществуващата търговска сграда в самостоятелни магазини и пристройка към нея, находяща се в УПИ VI за търговско обслужване , кв. 114 по плана на ЦГЧ – гр. Силистра, съставляващ ПИ № 66425.500.3681 по КК и КР на гр. Силистра, Община Силистра.
Проектът да се изпълни съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и да се представи за одобрение в комплект с документите по чл. 143, чл. 144, ал. 1 от ЗУТ.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Съгласувал:
Константина Николова
старши юрисконсулт

Съставил:
арх. Антонина Огнева
Главен архитект


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=964
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=964